Pytania i odpowiedzi

FAQ

Usługa faktoringu jest udzielana przez Pekao Faktoring podmiotom działającym na rynku co najmniej od 24 miesięcy.  Pekao Faktoring udziela limitów faktoringowych przedsiębiorcom niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, w jakiej funkcjonują.

Przyznanie limitu faktoringowego rozpoczyna się od kontaktu z Doradcą Klienta Pekao Faktoring, który w porozumieniu z klientem pomaga w optymalnym przygotowaniu transakcji. Przed podpisaniem umowy faktoringowej konieczne jest przygotowanie wymaganych dokumentów. Cały proces opiera się jednak na podstawowych danych, do których każdy klient ma łatwy dostęp i trwa do kilku dni. Oznacza to, że dostęp do finansowania faktoringowego jest niezwykle prosty i nie wymaga przygotowywania skomplikowanych formularzy czy dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć m.in. sprawozdania finansowe oraz informacje dotyczące kontrahentów dedykowanych do faktoringu wraz z danymi dotyczącymi historii współpracy z nimi. Przed rozpoczęciem finansowania klient może zostać poproszony także o zaświadczenia potwierdzające brak zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
Przedmiotem faktoringu mogą być niewymagalne wierzytelności handlowe, wynikające ze sprzedaży towarów lub usług, bezsporne, niebędące przedmiotem zabezpieczenia i nieobciążone prawami osób trzecich. Niezależnie od przedmiotu działalności faktoring sprzyja utrzymaniu płynności finansowej i pozwala zminimalizować ryzyko powstania zatorów płatniczych.
Tak, istnieje obowiązek przekazywania całego obrotu w odniesieniu do kontrahenta objętego faktoringiem. Decyzja co do potrzeby sfinansowania danej faktury pozostaje natomiast w gestii klienta.

Nie ma ograniczeń w zakresie minimalnej jak i maksymalnej kwoty faktury.

Istotą usługi faktoringu jest cesja należności od kontrahentów objętych faktoringiem. Pekao Faktoring poinformuje kontrahenta o cesji lub poprosi o wyrażenie zgody na dokonanie cesji w przypadku umownego ograniczenia takiego prawa przez odbiorcę.

W trakcie trwania umowy można zgłaszać nowych kontrahentów, jak również dokonywać zmian w limitach dla istniejących kontrahentów, bez konieczności aneksowania umowy faktoringowej.
Istotą faktoringu jest oparcie transakcji na portfelu stałych odbiorców, charakteryzujących się regularną spłatą należności wobec klienta, dlatego zdolność kredytowa przedsiębiorstwa ma ograniczony wpływ na możliwość zawarcia umowy faktoringu.

Faktoring z regresem, czyli niepełny to rodzaj faktoringu, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta ponosi faktorant. Jeśli kontrahent nie ureguluje należności, to przedsiębiorca (faktorant) będzie zmuszony zwrócić zaliczkę, czyli środki, które otrzymał na poczet zapłaty za fakturę z odroczonym terminem płatności. W przypadku faktoringu pełnego, czyli bez regresu ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu ponosi faktor.

Usługi faktoringowe są przeznaczone przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które powszechnie stosują w stosunkach ze swoimi kontrahentami odroczone terminy płatności. Dzięki zawartej umowie faktoringowej podmiot zyskuje środki na bieżące wydatki przed ustalonym w fakturze terminem płatności, co wpływa na poprawę jego płynności. Faktoring może być stosowany jako narzędzie pozwalające na wydłużenie terminów płatności dla odbiorców.
Każdy z klientów Pekao Faktoring ma dedykowaną osobę do wsparcia i bieżącej obsługi.